Liminka P10 35, 23.08.2000 © Oiva Hakala / Visuaalinen maisemaseuranta / MTT:n arkisto

Linkit

Alta löytyy keskeisimpiä julkaisuja sekä verkkosivustoja eri aihepiireihin jaoteltuina, jos haluat etsiä käsiisi tarkempaa tietoa.

Visuaalinen maisemaseuranta -hanke

Heikkilä, T. 2007a: Visuaalinen maisemaseuranta: kulttuurimaiseman muutosten valokuvadokumentointi. Tekstit. Musta taide, Helsinki. 232 s.

Heikkilä, T. 2007b: Visuaalinen maisemaseuranta: kulttuurimaiseman muutosten valokuvadokumentointi. Kuvat. Musta taide, Helsinki. 137 s.

Soini, K. ym. 2008: Maaseutumaiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleissopimus. Maa- ja elintarviketalous 135. http://www.mtt.fi/met/pdf/met135.pdf

Maisemansuojelu Suomessa

Maisemansuojelu ympäristöhallinnossa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat

Arvokkaiden maisema-alueiden täydennysinventointi 2010–2014: www.maaseutumaisemat.fi

Suomen arvokkaat maisema-alueet: Maisema-aluetyöryhmän mietintö II (1992). Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosaston työryhmän mietintö 66/1992. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/29087

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt:
http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx

Eurooppalainen maisemayleissopimus (2006): http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/compendium/leafletFinlande.pdf

Metsähallitus kulttuuriperinnön suojelijana:
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Kulttuuriperinto/Sivut/Metsahallitussuojeleemyoskulttuuriperintoa.aspx

Museovirasto muinaisjäännösten hoitajana:
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/muinaisjaannosten_hoito

Ohjeita ja tukea maaseutumaiseman hoitamiseen

Mökkiläisen maisemanhoito-opas: www.maaseutupolitiikka.fi/files/1779/kukkaniitty.pdf

Apua ja ideoita yhdistyksille: www.kotiniitty.net

Maatalouden ympäristötuen erityistuet maanviljelijöille ja yhdistyksille:
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/Ymparistotuen-erityistuet.aspx

ProAgrian neuvonta- ja suunnittelupalvelut maanviljelijöille:
https://www.proagria.fi/sisalto/maatilan-ja-maaseutuyrityksen-maisemanhoito-392

Lajien ja luontotyyppien uhanalaisuus Suomessa

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 865 s.

Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – osa 1. Suomen ympäristö 8/2008.

Suomen luonnon tila ja sen kehitys: www.luonnontila.fi

Perinnebiotoopit ja niiden tila Suomessa

Etelä-Suomen perinnemaisemat: http://www.palmenia.helsinki.fi/perinnemaisema

Haeggström, C.-A. ym. 1995: Toukohärkä ja kultasiipi. Niityt ja niiden hoito. Otava, Keuruu. 160 s.

Kemppainen, R. & Lehtomaa, L. 2009: Perinnebiotooppien hoidon tila ja tavoitteet. Valtakunnallinen kooste perinnebiotooppien alueellisista hoito-ohjelmista. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2009.

Tiainen, J. ym. 2004: Elämää pellossa. Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. Edita, Helsinki. 366 s.

Metsähallitus perinnebiotooppien hoitajana: http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Suojelualueidenhoitojakaytto/perinneymparistojenhoito/Sivut/default.aspx

Metsähallituksen perinnemaatilat: http://www.luontoon.fi/retkikohteet/historiakohteet/perinnetilatjamaisemat/Sivut/Default.aspx
Perinnebiotooppien luontotyypit: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Luontotyyppiryhmat/Perinnebiotoopit

Visuaalinen maisemaseuranta osana maatalouden ympäristötuen
vaikuttavuuden seurantaa (MYTVAS-hanke):

aiemmat tulosraportit

Heikkilä, T. 2008: Maatalousmaiseman visuaalinen seuranta 1996–2006. — Sivut 176–181 teoksessa Kuussaari, M., Heliölä, J., Tiainen, J. & Helenius, J. (toim.): Maatalouden ympäristötuen merkitys luonnon monimuotoisuudelle ja maisemalle. MYTVAS-loppuraportti 2000-2006. Suomen ympäristö 8/2008.

Heikkilä, T. & Hietala-Koivu, R. 2004: Maatalousmaiseman visuaalinen seuranta. — Sivut 141-152 teoksessa Kuussaari, M., Tiainen, J. & Helenius, J., Hietala-Koivu, R. & Heliölä, J. (toim.). Maatalouden ympäristötuen merkitys luonnon monimuotoisuudelle ja maisemalle. MYTVAS-seurantatutkimus 2000-2003. — Suomen ympäristö 709.

Heikkilä, T. & Helenius, J. 2010: Ympäristötuen merkitys visuaaliselle maisemalle. — Sivut 75–78 teoksessa Aakkula, J., Manninen, T. & Nurro, M. (toim.): Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) – Väliraportti. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 1/2010.

Hietala-Koivu, R., Tahvanainen, L., Nousiainen, I., Heikkilä, T., Alanen, A., Ihalainen, M., Tyrväinen, L. & Helenius, J. 1999: Visuaalinen maisema maatalouden ympäristöohjelman vaikuttavuuden seurannassa. — Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A, 50.

Sillanpää, P., Hietala, R. & Heikkilä, T. 2014: Viljelymaisemien ja niittyjen kuva-analyysi. Sivut 157–165 teoksessa: Aakkula, J. & Leppänen, J. (toim.). Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus. Loppuraportti (MYTVAS3). Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2014.

Visuaalisen maiseman seurantaa muissa maissa

Ruotsi: www.mulensmarker.se

Norja: www.tilbakeblikk.no

Yhdysvallat: www.thirdview.org